Forsuring


Syre forsuring af slangeudlagt gylle

Vi tilbyder også forsuring af gyllen direkte under udkørsel.

Det kan f.eks. være en fordel hvis der ikke er plads til at tankforsure gyllen i gylletanken, eller hvis det drejer sig om mindre mængder hvor ikke hele tanken skal forsures.

Gyllen forsures med svovlsyre til under pH 6,5. Ammoniak og ammonium er i kemisk ligevægt i gylle. Ved sænkning af pH værdien, forskydes denne ligevægt og en større del af ammoniakken vil være at finde som ammonium, som modsat ammoniak ikke kan fordampe.

 

Tankforsuring af gylle

Tankforsuring af gylle via Harsø metoden er fra 2012 blevet optaget på teknologilisten over godkendte alternativer til nedfældning i græsjord.

Efter de nye regler i husdyrbekendtgørelsen, hvor det fra forår 2011  år år ikke længere var tilladt at udbringe gylle med slæbeslanger på fodergræs er der løbende arbejdet på alternativer. Et af dem er forsuring af gyllen. Forsuring af gyllen sker ved at tilsætte svovlsyre i en passende dosis indtil gyllen har en PH på 6,0. Her bindes ammoniaken i gyllen og fordampning mindskes. 

Indtil videre har kun 2 metoder været optaget på miljøministeriets teknollogi liste over godkendte metoder. Nemlig staldforsuring via InFarm system, samt tilsætning af svovlsyre under udbringning vha. SyreN metoden. 

 

En ny fleksibel metode

Endnu en metode er nu optaget på listen. Nemlig forsuring direkte i gylletanken inden udkørslen. Dette foregår ved hjælp af et minimum af ekstraudstyr monteret på en Harsø kombipumpe. Ikke alene er systemet simpelt, det er også en langt mindre investering i de tidligere metoder, ligesom løsningen er mere fleksibel, og har en potentiel meget større kapacitet fremfor de andre 2 metoder. 

Kapaciteten og fleksibiliteten er til at tage og føle på, idet man i løbet af 2-3 timer kan forsure en hel gylletank på 4-5000m3, hvorefter der kan køres videre til næste gylletank. Et traktormonteret anlæg har selvsagt en begrænsning i sig selv, da der er grænser for hvor mange m3 gylle der kan køres ud dagligt. 

Ved tankforsuring er der også mulighed for de landmænd der i forvejen har gylle udbringsningsudstyr, men ikke ønsker at lave en stor investering i f.eks et SyreN anlæg stadig kan bruge eget maskineri til udkørslen. De skal ikke ud og leje sig til at få gyllen ud. 

 

Hvordan virker det så?

Kravet til tankforsuringen er i en kort version som følger: 

  • Gyllen må maksimalt have en pH værdi på 6 og derunder og gyllen skal udbringes inden der er gået 24 timer
  • Er der gået mere end 24 timer men under 7 døgn skal gyllen forsures ned til pH 5,5 og derunder
  • Udbringes gyllen senere end 7 døgn efter forsuring skal der foretages en ny pH måling og er pH over 6 skal den sænkes i henhold til ovenstående.
  • Alle pH målinger skal foretages i en udtaget gylleprøve med et godkendt pH meter
  • Skumdannelse må ikke overstige 20 cm fra beholderkanten

Skamstrup Maskinstation har allerede udstyret, og har deltaget i de forskellige forsøg der er lavet gennem sidste år. Vi er derfor også klar til at tankforsure nu, ligesom vi står selvfølgelig til rådighed hvis der er spørgsmål omkring metoden, eller der ønskes et overslag på hvad forsuringen vil koste.

 

 

Cookie- og privatlivspolitik | Sitemap
Top